1.

Preambuła

Dla spółki Winoa (z uwzględnieniem Elastikos (France) S.A.S, Winoa S.A. oraz ich podmiotów zależnych, zwanych dalej łącznie „Winoa”, „my” lub „Spółką”) Państwa prywatność ma tak samo istotne znaczenie, jak dla Was. Opracowaliśmy niniejszą politykę, która ma ogólnodostępny charakter, ponieważ chcemy, abyście czuli się Państwo pewni co do poufności i bezpieczeństwa swoich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe.

„Dane osobowe” oznaczają informacje o osobach fizycznych, informacje, na postawie których osoby fizyczne można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, z uwzględnieniem informacji, jakie mogą być chronione na podstawie obowiązujących w ich państwie przepisów o ochronie prywatności lub danych.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich osób mających z nami jakikolwiek kontakt (na przykład pocztą elektroniczną, poprzez stronę internetową, telefonicznie, drogą pocztową lub poprzez aplikację Winoa, media społecznościowe, kontakt bezpośredni itp.).

Informacje na temat danych osobowych pracowników przedstawiono w naszej nocie o prywatności pracowników.

Niniejsza Polityka prywatności pozostaje bez uszczerbku dla specyficznych lokalnych wymogów dotyczących ochrony danych oraz dodatkowych lokalnych polityk prywatności, jakie mogą zostać umieszczona na naszych strona internetowych, uwzględnione w naszych umowach lub przekazane stronom trzecim (klientom, dostawcom ...) w związku z naszą działalnością. W razie konfliktu pomiędzy wymogami wynikającymi z naszej Polityki prywatności i przepisów lokalnych należy przestrzegać najbardziej rygorystycznych z wymogów.

Zastrzegamy sobie prawo do przeglądu niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęcamy Państwa do okresowej weryfikacji niniejszej Polityki prywatności pod kątem stosowanych przez nas praktyk dotyczących danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności została przeanalizowana i zaktualizowana do dnia podanego na górze dokumentu, w którym weszła w moc.

Spółka Winoa, jako administrator danych, traktuje Państwa dane osobowe z należytą powagą i prosi Państwa o staranne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności (wraz z ewentualnymi załącznikami), ponieważ zawiera ona istotne informacje na temat:

 • Kluczowych wymaganych punktów dotyczących sposobu gromadzenia i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych;
 • Sposobu gromadzenia Państwa danych osobowych;
 • Przyczyny przekazywania Państwa danych osobowych i ich odbiorców, a także okoliczności, w jakich Państwa dane osobowe mogą być przekazywane za granicę;
 • Sposobu, w jaki chronimy bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych;
 • Dostępnych Państwu wyborów i praw dotyczących wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych;
 • Możliwości kontaktu z nami w sprawie naszych praktyk prywatności oraz sposobów wykonywania przysługujących Państwu praw.

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe niezbędne do prowadzenia naszej działalności oraz rozwoju i utrzymania relacji biznesowych i umownych w środowisku B2B. Zgodnie ze swoją polityką spółka Winoa:

 • Przetwarza dane osobowe w uczciwy i przejrzysty sposób oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także informuje Państwa (bezpośrednio lub w formie polityk pisemnych) o sposobie ich wykorzystania;
 • Gromadzi dane osobowe w określonych, jednoznacznych i uzasadnionych celach;
 • Zapewnia, by Państwa dane osobowe były odpowiednie, stosowne i ograniczone do tego, co konieczne w związku z celem, w jakim je zgromadzono i przetworzono;
 • Nie utrzymuje Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne w celach, dla których są przetwarzane;
 • Zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i ogranicza grupę ludzi, którzy mają do nich dostęp;
 • Podejmuje uzasadnione kroki, by zapewnić prawidłowe przetwarzanie danych osobowych oraz, tam, gdzie to konieczne, ich aktualizację;
 • Zapewnia, by znali Państwo sposoby dostępu do swoich danych osobowych i wykonania swoich związanych z nimi praw, a także
 • Zapewnia, by strony trzecie, którym przekazuje Państwa dane osobowe stosowały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ich ochrony i zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

2.

Jakie dane osobowe spółka Winoa gromadzi od Państwa i na Państwa temat?

Dane osobowe, jakie Państwo nam przekazujecie

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować dane dotyczące naszych pracowników, kandydatów, klientów, dostawców, sprzedawców lub innych kontrahentów, z uwzględnieniem ich pracowników, osób kontaktowych lub upoważnionych użytkowników. W szczególności możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko, płeć, adres i dane kontaktowe (takie jak numer telefonu, telefonu komórkowego i faksu, adres poczty elektronicznej);
 • Pozycja, funkcja i nazwa stanowiska;
 • Adres IP;
 • Dane konta internetowego, z uwzględnieniem nazwy użytkownika, hasła i innych danych stosowanych w celu dostępu do produktów i usług, z uwzględnieniem aplikacji i stron internetowych, spółki Winoa;
 • Informacje finansowe i płatnicze, takie jak dane bankowe, sytuacja finansowa, historia płatności, faktury i warunki płatności, a także dane osobowe do wypełnienia uzasadnionych danych w rachunkach;
 • Reklamacje i zapytania;
 • Profil biznesowy, listy sankcji, numer identyfikacji podatkowej lub inne numery rejestracyjne, pozwalające nam na zapewnienie utrzymania, poprawności i bezpieczeństwa relacji biznesowych;
 • Odpowiedzi przekazywane w reakcji na badania;
 • Inne informacje konieczne do wypełnienia ważnego celu, w jakim je zgromadzono.

Dane osobowe gromadzone automatycznie

Możemy także gromadzić dane osobowe automatycznie, na przykład w momencie korzystania przez Państwa z naszych aplikacji lub odwiedzania naszych stron internetowych, wykorzystujących takie technologie, jak pliki cookie, logi serwerów sieci, logi informatyczne, sygnały nawigacyjne i podobne technologie opisane poniżej, bez konieczności przekazania takich danych przez Państwa.

Typy danych osobowych, jakie możemy gromadzić w sposób automatyczny, w zakresie dozwolonym zgodnie z obowiązującym prawem oraz, tam, gdzie to wymagane, z zastrzeżeniem Państwa wyraźnej zgody:

 • Data i godzina wizyty, adres odsyłający (lokalizacja, z której użytkownik przychodzi na stronę internetową);
 • Rodzaj przeglądarki internetowej, dane systemu operacyjnego i urządzenia;
 • Adres IP odwiedzającego (unikalny numer przypisany do komputera połączonego z internetem w celach identyfikacyjnych);
 • Wizerunki (telewizja przemysłowa);
 • Dane o ruchu w odniesieniu do rozmów telefonicznych i sesji internetowych, gdy korzystacie Państwo z naszych usług telefonicznych lub internetowych, z uwzględnieniem wybranych numerów, identyfikatora telefonu, czasu trwania rozmowy, daty, czasu trwania i ilości danych w ramach sesji internetowej;
 • W zależności od sytuacji, dane dotyczące lokalizacji wygenerowane w trakcie rozmów lub sesji internetowych;
 • Historia Państwa kontaktu z naszym centrum obsługi klientów.

Dane osobowe gromadzone przez strony trzecie

Spółka Winoa może także otrzymywać dane osobowe z innych źródeł, w tym stron trzecich, od których nabyliśmy dane, oraz łączyć tego typu informacje z już zgromadzonymi danymi osobowymi. Pomaga nam to aktualizować, poszerzać i analizować nasze dane, identyfikować nowych kontrahentów lub nowe możliwości, a także tworzyć produkty i usługi lepiej dostosowane do Państwa potrzeb i zainteresowań.

3.

W jaki sposób spółka Winoa wykorzystuje Państwa dane osobowe (cel)?

Spółka Winoa wykorzystuje, przekazuje i w inny sposób przetwarza dane osobowe w poniższych celach w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności lub w inny sposób dozwolony zgodnie z obowiązującym prawem, a także zgodnie z podstawą prawną określoną poniżej w odniesieniu do poszczególnych celów:

CELE

PODSTAWA PRAWNA

Zarządzanie zasobami ludzkimi: Dane osobowe potencjalnych pracowników i kandydatów są gromadzone w celu zarządzania zasobami ludzkimi, w momencie gdy osoby te zgłaszają swoją kandydaturę spółce Winoa poprzez stronę internetową, aplikację lub w innej formie. Dane takie obejmują tożsamości i dane kontaktowe podane w CV, list motywacyjny, jeżeli go załączono, treść przysłanej do nas wiadomości oraz naszą odpowiedź na to, czy Państwa aplikacja odpowiada dostępnemu stanowisku;

Nasz uzasadniony interes w zakresie oceny Państwa umiejętności i zdolności do objęcia proponowanego stanowiska, a także potrzeba podjęcia niezbędnych kroków przed podpisaniem umowy o pracę.

Nasz uzasadniony interes w zakresie mobilizacji i rozwoju zasobów ludzkich w celu wsparcia strategii spółki.

Potrzeba wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych.

Zarządzanie relacjami z udziałowcami: Dane osobowe uzyskane od udziałowców są gromadzone w związku z ich udziałami w spółce Winoa, w tym w celu emisji akcji lub transakcji na akcjach, wypłaty dywidendy, sprawozdawczości regulacyjnej i komunikacji z udziałowcami. Tego typu dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, udziały, numer identyfikacji podatkowej oraz dane rachunku bankowego udziałowcy;

Potrzeba wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych.

Nasz uzasadniony interes w zakresie rozwoju relacji z zarządzającymi udziałowcami.

Zarządzanie wszystkimi aspektami naszych relacji biznesowych z klientami, dostawcami i innymi zewnętrznymi stronami trzecimi: Dane osobowe osób fizycznych w ramach takich organizacji zewnętrznych są gromadzone w celach biznesowych, takich jak dostawa towarów i świadczenie usług albo zakup towarów i usług, zawieranie i wykonanie umów, przekazywanie informacji o naszych produktach, usługach i wydarzeniach, zarządzanie naszymi produktami i usługami oraz usprawnienie ich, zarządzanie Państwa zapytaniami, roszczeniami i reklamacjami, udzielanie odpowiedzi na wnioski wystosowane przez władze oraz przestrzeganie naszych obowiązków umownych i prawnych, a także w innych uzasadnionych celach biznesowych. Z zastrzeżeniem uzyskania indywidualnej zgody tam, gdzie wymaga tego prawo, możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia działalności marketingowej, promocyjnej i informacyjnej w celu zaprezentowania interesujących Państwa informacji oraz prowadzenia analityki biznesowej, badań poziomu zadowolenia lub badania rynku i marketingu bezpośredniego.

Potrzeba wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych.

Nasz uzasadniony interes w zakresie rozwoju i utrzymania naszej relacji z Państwem, poprawy jakości naszych produktów i usług oraz lepszej komunikacji z Państwa na temat naszych usług i produktów.

Państwa zgoda, jeżeli wymaga tego prawo

Ustanawianie nowych relacji biznesowych z potencjalnymi klientami i dostawcami lub innymi stronami trzecimi, na przykład, przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe, gdy wyrażacie zainteresowanie otrzymywaniem dodatkowych informacji o naszych produktach i usługach, odpowiadacie na zapytanie ofertowe albo ofertę przetargową, rejestrujecie się jako użytkownik naszej strony internetowej lub rejestrujecie się na wydarzenie.

Nasz uzasadniony interes w zakresie rozwoju i utrzymania naszej relacji z Państwem, poprawy jakości naszych produktów i usług oraz lepszej komunikacji z Państwa na temat naszych usług i produktów.

Nasz uzasadniony interes w zakresie udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz rozwoju i utrzymania naszych relacji z Państwem.

Zarządzanie bezpieczeństwem oraz inne obowiązki administracyjne, rachunkowe, podatkowe lub prawne: Dane osobowe są gromadzone od osób odwiedzających nasze obiekty w celach bezpieczeństwa. Gromadzimy także dane osobowe, by wykonywać przysługujące nam prawa, bronić się przed roszczeniami oraz przestrzegać przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do nas i stron trzecich, z którymi współpracujemy (np. by wypełnić obowiązki wynikające z sankcji handlowych, przepisów o kontroli eksportu i wewnętrznych zasad informowania o nieprawidłowościach), zarządzać naszymi obowiązkami rachunkowymi i podatkowymi, odpowiadać na wnioski organów administracyjnych i sądowych, zapobiegać oszustwom lub innym przestępstwo, a także im zapobiegać.

Potrzeba wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych.

Nasz uzasadniony interes ochrony spółki, jej pracowników i aktywów.

Zarządzanie naszymi stronami internetowymi i relacjami ze społecznością: Dane osobowe mogą być także gromadzone od członków społeczności w celu angażowania się i współpracowania ze społecznościami związanymi z działalnością Winoa lub ze społecznością Winoa. Gromadzimy także dane osobowe w celu administrowania naszymi stronami internetowymi, aplikacjami i innymi oferowanymi przez nas usługami, a także ich obsługi, utrzymania i usprawniania, oraz w celu egzekwowania lub stosowania naszych warunków użytkowania strony internetowej, naszych polityk lub innych umów albo w celu ochrony naszych praw, naszego majątku lub bezpieczeństwa (lub praw, majątku i bezpieczeństwa naszych klientów lub innych osób);

Nasz uzasadniony interes w zakresie rozwoju i utrzymania naszej relacji z Państwem

Potrzeba wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych.

Uczestniczenie w sprzedaży, zakupie, fuzji lub przejęciu albo bycie przedmiotem sprzedaży, zakupu, fuzji lub przejęcia całości albo części przedsiębiorstwa Winoa.

Potrzeba wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych. .

Nasz uzasadniony interes w zakresie rozwoju naszej działalności.

Aby oferować naszym istniejącym i potencjalnym klientom najlepsze i w najlepszy sposób dostosowane usługi, możemy wykorzystywać dane osobowe do prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych i informacyjnych oraz wykonywania analityki biznesowej, badania poziomu zadowolenia lub badań rynkowych oraz dla celów marketingu bezpośredniego w ogóle, z uwzględnieniem wysyłania powiadomień o aktualizacji stron internetowych, informacji na temat naszych usług, które według nas mogą Państwa zainteresować, inicjatyw lub wydarzeń pocztą, pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem, smsem, mmsem lub przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej. Za każdym razem będziemy czynić to zgodnie z RODO lub lokalnymi wymogami prawa o ochronie danych. Jeżeli nie chcecie Państwo otrzymywać już informacji marketingowych, zawsze możecie skorzystać z opcji WYPISANIA SIĘ, która jest dostępna we wszystkich naszych wiadomościach.

4.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych? Dlaczego i z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?

Zgodnie z naszą polityką nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie rozprowadzamy gromadzonych przez nas danych osobowych stronom trzecim lub wśród stron trzecich poza spółką Winoa, chyba że jest to konieczne zgodnie z obowiązującym prawem albo za Państwa wyraźną zgodą, jeżeli zgoda taka jest wymagana. Zgodnie z powyższym dane osobowe przekazujemy niżej wymienionym odbiorcom.

 • W ramach spółki Winoa. Państwa dane osobowe mogą być dostępne dla odpowiednich departamentów spółki Winoa, jednak wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne, by mogły one wypełnić swoje zadania.
  Bez uprzedniej, pisemnej zgody spółki Winoa, jej pracownicy i niezależni wykonawcy nie mogą bezpośrednio ani pośrednio uzyskać dostępu do jakichkolwiek Państwa danych osobowych albo ich części, wykorzystywać ich w jakimkolwiek celu, ujawniać ich jakimikolwiek osobom, publikować, wykorzystywać, przejmować, kopiować, zmieniać, niszczyć ani usuwać ich z biur spółki Winoa, żądać od innych osób lub podmiotów, zezwalać innym osobom lub podmiotom lub pomagać im w uzyskaniu dostępu, wykorzystaniu, ujawnieniu, publikowaniu, użytkowaniu, przejmowaniu, kopiowaniu, zmianie, niszczeniu lub usunięciu tego typu danych z biur Winoa, chyba że:
  1. jest to dozwolone w ramach prawidłowego wykonania ich obowiązków na rzecz Winoa,
  2. jest to dozwolone w normalnym trybie działalności spółki Winoa w jednym z uzasadnionych celów biznesowych albo
  3. jest to w inny sposób wymagane na mocy obowiązujących przepisów ustawowych i/lub wykonawczych.
 • Inne spółki Grupy Winoa. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym spółkom Grupy Winoa oraz w szczególności francuskim spółkom, w których zlokalizowane są nasze firmowe usługi wspólne.
  Ponieważ spółka Winoa działa na arenie międzynarodowej, może być zmuszona udostępnić Państwa dane osobowe innym podmiotom Winoa oraz zewnętrznym stronom trzecim, takim jak:
  1. Strony trzecie dostarczające produkty lub świadczące usługi na rzecz Winoa;
  2. Spółki w Grupie Winoa w uzasadnionych celach biznesowych oraz
  3. Organy nadzoru lub organy prawne, agencje lub podmioty rządowe zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.
  Ujawniając Państwa dane osobowe stronom trzecim, spółka Winoa będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. W szczególności, gdy spółka Winoa zleca przetwarzanie Państwa danych osobowych stronom trzecim albo przekazuje Państwa dane osobowe niezależnym usługodawcom, zabrania im wykorzystywania tego typu danych w ich własnych celach oraz ich ujawniania innym podmiotom.
 • Niezależni usługodawcy. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione niezależnym usługodawcom, działającym w naszym imieniu w związku z zarządzaniem usługami, analityką danych, usługami finansowymi, rachunkowymi lub innymi usługami administracyjnymi oraz wsparciem informatycznym albo w celu wypłaty dywidendy lub wysłania wiadomości do udziałowców. Tacy niezależni usługodawcy będą mieć dostęp do danych osobowych i będą je przetwarzać wyłącznie w naszym imieniu oraz na nasze zlecenie oraz będą przestrzegać odpowiednich obowiązków z zakresu bezpieczeństwa. Tacy niezależni usługodawcy mieszczą się we Francji, Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych.
 • Kontrahenci spółki Winoa, tacy jak agenci sprzedaży, by umożliwić nam dostarczenie najlepszej oferty do naszych klientów.
 • Inni odbiorcy danych. W wyżej wymienionych celach oraz gdy wymaga tego prawo, możemy być także zmuszeni do udostępnienia danych osobowych takim stronom trzecim, jak doradcy, banki i instytucje finansowe, specjaliści, niezależni konsultanci, potencjalni i istniejący inwestorzy i/lub nabywcy (w związku z fuzją, przejęciem lub sprzedażą z udziałem Winoa lub jej podmiotów powiązanych albo w ramach reorganizacji korporacyjnej, sprzedaży udziałów lub aktywów albo innej zmiany kontroli).
 • Organy nadzoru i/lub administracyjne, sądy, policja i inne organy i władze rządowe. Spółka Winoa może przekazywać informacje w odpowiedzi na właściwe złożone wnioski w celu zapobiegania przestępstwom i ich wykrywania, a zatrzymania lub ukarania sprawców, gdy wymaga tego prawo, na przykład na mocy nakazu sądowego lub w odpowiedzi na właściwie złożone żądanie sądowe lub administracyjne. Spółka Winoa może także przekazywać informacje w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego. W każdym przypadku będzie działać zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Możemy także ujawniać Państwa dane osobowe, gdy wyrazicie na to wyraźną zgodę, albo gdy istnieje ku temu inna podstawa prawna, np. umowa lub inny instrument prawny dotyczący tego typu przekazania, albo gdy uważamy, że ujawnienie danych jest konieczne lub stosowne w naszym uzasadnionym interesie (albo uzasadnionym interesie strony trzeciej, której Państwa dane ujawniamy), pod warunkiem że interesu takiego nie podważają interesy osoby, której dane dotyczą, albo fundamentalne prawa i swobody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy zauważyć, że gdy zamawiacie Państwo towary lub usługi od spółki Winoa, możemy sprawdzić Państwa pod kątem wiarygodności kredytowej i sankcji handlowych. Tego typu zapytania uwzględniają sprawdzenie Państwa rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej lub wykazów sankcji handlowych.

5.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane za granicę?

Możemy być zmuszeni do przekazania Państwa danych osobowych innym spółkom Grupy Winoa, kontrahentom lub innym odbiorcom wskazanym w poprzednim punkcie „Dlaczego i z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?”, którzy są zlokalizowani w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub poza nim, w tym w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak EOG. W każdym przypadku przekażemy dane osobowe wyłącznie odbiorcom, którzy zapewniają odpowiedni poziom ich ochrony lub poprzez wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, z uwzględnieniem między innymi, tam, gdzie to konieczne, odpowiednich umów o przekazaniu danych.

6.

W jaki sposób są chronione Państwa dane osobowe?

Spółka Winoa posiada odpowiednie polityki oraz środki techniczne i organizacyjne, by zabezpieczyć i chronić Państwa dane osobowe przed bezprawnym lub nieupoważnionym dostępem, przypadkową utratą lub przypadkowym zniszczeniem, uszkodzeniem, bezprawnym lub przypadkowym wykorzystaniem i ujawnieniem. Podejmować będziemy także wszelkie uzasadnione środki zapobiegawcze, by zapewnić naszym pracownikom, którzy mają dostęp do Państwa danych osobowych, odpowiednie szkolenie.

Ponadto spółka Winoa posiada odpowiednie zabezpieczenia umożliwiające właściwe dysponowanie aktami i dokumentami zawierającymi dane osobowe, z uwzględnieniem między innymi wymogu niszczenia fizycznych akt i dokumentów zawierających dane osobowe lub umieszczania zabezpieczonych pojemników na zniszczone akta i dokumenty w swoich obiektach w celu ich właściwego wyrzucenia.

Gdy spółka Winoa zleca przetwarzanie danych w swoim imieniu niezależnym organizacjom, są one zobowiązane udowodnić przestrzeganie jej wymogów bezpieczeństwa oraz odpowiednich przepisów o ochronie danych w całym okresie współpracy z Winoa.

W przypadku naruszenia ochrony danych spółka Winoa zawiadomi właściwe organy lokalne oraz w razie konieczności odpowiednie osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

7.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Spółka Winoa będzie przechowywać Państwa dane osobowe w bezpiecznym środowisku przez czas konieczny na osiągnięcie celów, w których je zgromadzono, a w minimalnym okresie przechowywania określonym w obowiązujących przepisach, z uwzględnieniem prawa cywilnego, karnego i handlowego.

Zamiast zniszczyć lub usunąć Państwa dane osobowe spółka Winoa może poddać je procesowi anonimizacji, tak aby nie były w żaden sposób z Państwem związane i nie można ich było do Państwa prześledzić.

8.

Co dzieje się, gdy przekazujecie nam Państwo dane osobowe stron trzecich?

Jeżeli przekazujecie nam Państwo dane osobowe stron trzecich, zapewniacie, oświadczacie i zobowiązujecie się, że przestrzegaliście obowiązujących przepisów o ochronie danych, z uwzględnieniem poinformowania i uzyskania wszystkich niezbędnych zgód oraz pozwoleń na przekazanie takich danych osobowych spółce Winoa, jeżeli jest to konieczne, oraz przetwarzania takich danych osobowych przez spółkę Winoa w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

9.

Co dzieje się, gdy odwiedzacie Państwo powiązaną stronę internetową?

Informacje uzyskane przez niezależne strony internetowe, do których dostęp uzyskano poprzez stronę internetową Winoa, nie są objęte niniejszą Polityką prywatności i podlegają warunkom mającym zastosowanie do Państwa współpracy z daną stroną trzecią, a spółka Winoa nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do niezależnych stron internetowych.

10.

Jakie prawa związane z ochroną danych Państwu przysługują?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) i obowiązującymi przepisami o ochronie danych przysługuje Państwu szereg praw dotyczących Państwa danych osobowych. Prawa te - w zależności od obowiązujących przepisów o ochronie danych - obejmują:

 • Prawo dostępu –
 • Korekta lub usunięcie danych osobowych – spółka Winoa stara się zapewnić, że znajdujące się w jej posiadaniu dane osobowe są poprawne, aktualne i kompletne. Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa dane osobowe znajdujące się w posiadaniu spółki Winoa są niepoprawne, nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne, możecie wnioskować o ich zmianę lub korektę. W przypadku ustalenia, że dane osobowe są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, skorygujemy je oraz - jeżeli nie okaże się to niemożliwe lub nie będzie to wymagać nieproporcjonalnych wysiłków - poinformujemy inne strony trzecie, którym przekazano niedokładne informacje, tak aby mogły skorygować lub zaktualizować swoje rejestry.
 • Wycofanie zgody – jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, macie prawo wycofać tą zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na prawomocność czynności przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania i marketingu bezpośredniego -macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w określonych przypadkach), z uwzględnieniem profilowania, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Gdy profilowanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, zawsze macie Państwo prawo wnieść sprzeciw, a także sprzeciwić się otrzymywaniu marketingu bezpośredniego.
 • Ograniczenie przetwarzania - macie Państwo prawo uzyskać od nas ograniczenie przetwarzania w określonych przypadkach przewidzianych w przepisach o ochronie danych.
 • Prawo do przenoszenia danych - macie Państwo prawo wnioskować o uzyskanie przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli przetwarzanie oparte jest na Państwa zgodzie lub na umowie. Macie Państwo także prawo prosić nas o przekazanie danych do innego wybranego przez Państwa administratora.
 • Skargi - macie Państwo prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie, że spółka Winoa nie spełniła wymogów obowiązujących przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Państwa danych osobowych.

IW przypadku gdy zechcecie Państwo skorzystać z któregokolwiek z praw, prosimy o przysłanie pisemnego i podpisanego wniosku do spółki Winoa w sposób opisany w punkcie „W jaki sposób można się z nami kontaktować?" poniżej. Spółka Winoa postara się udzielić odpowiedzi w rozsądnym terminie po złożeniu wniosku lub od momentu otrzymania informacji wymaganych do jego przetworzenia (albo w terminie określonym zgodnie z lokalnym prawem).  

11.

W jaki sposób można się z nami kontaktować?

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi, skargi lub sugestie dotyczące niniejszej polityki lub jeżeli pragniecie Państwo skorzystać z praw przysługujących Wam na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, prosimy o kontakt poprzez naszą stronę internetową lub pisemnie na adres pocztowy:

Winoa Group Security Officer
WINOA
528 avenue de Savoie - BP3
38570 LE CHEYLAS
FRANCJA

Możecie Państwo także skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej: https://www.winoagroup.com/contact-winoa-group

Należy zauważyć, że spółka Winoa może prosić o kopię dokumentu tożsamości, by potwierdzić Państwa tożsamość. Dokument ten może różnić się w zależności od kraju. W związku z tym spółka Winoa może także zadać Państwu pytania umożliwiające potwierdzenie tożsamości.